Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten.

Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006. In de MR hebben zowel ouders als personeel van school zitting. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur.De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • Verbetering van het onderwijs
  • Het kiezen van leermethodes
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • Het schoolplan
  • De besteding van geld en gebouwen en schoolplein
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • Veiligheid (in en rond de school).

 

Wie zitten er in de MR?

Onze MR is samengesteld uit vier ouders en vier personeelsleden van de Herderschee en van VSO De Brug. De directie is bij een deel van elke vergadering aanwezig om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle leden zitten 3 jaar in de MR en kunnen zich hierna nogmaals voor 3 jaar beschikbaar of verkiesbaar stellen. Lees ons jaarverslag!

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders van de leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudervereniging?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Herderschee en de Brug een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

Meer weten? Mail ons gewoon eventjes

mr.herderschee-brug@herderschee.net